Το αποτελεσματικό σχολείο

Το αποτελεσματικό Σχολείο

Σκοπός:

 • Η υποστήριξη της σύγχρονης και αποτελεσματικής διδασκαλίας.
 • Η Μεγιστοποίηση του χρόνου μάθησης: αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και επιδίωξη ουσιαστικής μάθησης.
 • Εφαρμογή καλά οργανωμένων «σχεδίων μαθημάτων» και διασφάλιση, με ελεγχόμενο προγραμματισμό, ότι οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν ουσιαστική παιδευτική αξία.

Γενικοί στόχοι – (Βασικά κριτήρια):

 • Πρώτιστος στόχος όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι να κάνουν τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική, τη δε μάθηση πιο αποτελεσματική και ουσιαστική…
 • Οι μαθητές, συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, καθοδηγούνται να μαθαίνουν αυτόνομα και να καταφεύγουν στο δάσκαλο μόνο όταν έχουν πραγματική ανάγκη.
 • Η «πολιτική μάθησης» που εφαρμόζεται, συστηματικά, εστιάζεται στην αυτορρύθμιση του μαθητή και επιδιώκεται με συγκεκριμένες «τεχνικές μελέτης» μέσω Μεθοδολογίας Μελέτης σε όλα τα μαθήματα.
 • Το σχολείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος, οργανώνει μετρήσιμους, ευέλικτους, ρεαλιστικούς, ελκυστικούς και συγκεκριμένους στόχους (Μ.Ε.Ρ.Ε.Σ.). Για την υλοποίησή τους εφαρμόζει ένα σύγχρονο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα (Βασικό, διευρυμένο και καινοτομικό πρόγραμμα) και επιδιώκει όλοι οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν.
 • Οι Δάσκαλοι υλοποιούν το όραμα τους σκοπούς και τους στόχους του σχολείου αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος και τις επιμορφωτικές ευκαιρίες που τους παρέχει το σχολείο
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα εφαρμόζεται σχολαστικά. Οι μαθητές βρίσκονται στις τάξεις τους έγκαιρα και τα μαθήματα αρχίζουν χωρίς χρονοτριβή. Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο για ατομική βοήθεια των μαθητών ακόμα και εκτός σχολείου. Ο «χρόνος μάθησης» είναι από τις σημαντικότερες μεταβλητές για το επίπεδο των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και ενημέρωση των γονέων: για τους στόχους που τέθηκαν, τις προσδοκίες που έχουν για τα παιδιά τους και την πρόοδό τους στους διαφόρους τομείς του αναλυτικού προγράμματος. Μέσα από ένα σύστημα επιμόρφωσης των γονέων, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς , όχι μόνο για την επίδοση των παιδιών, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια των παιδιών τους στο σπίτι.

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Πόσο συνδέεται η εργασία στο σπίτι με την εργασία στην τάξη…
 • Η εργασία στο σπίτι περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων …
 • Υπηρετούν οι εργασίες για το σπίτι συγκεκριμένο σκοπό…
 • Δίνουν οι μαθητές την απαιτούμενη σημασία…
 • Υπάρχει για κάθε τάξη ένα αρχείο εργασιών…
 • Κάθε τμήμα είναι ενήμερο για τις εργασίες του άλλου.
 • Ποια η ατμόσφαιρα στην τάξη όταν αρχίζει το μάθημα…
 • Πόσο φαίνεται να έχει καλλιεργηθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών…
 • Η μάθηση του σχολείου αξιολογείται θετικά από τους γονείς…
 • Ποια είναι η άποψη των ίδιων των μαθητών για την πρόοδό τους…

Μέσα-εργαλεία:

 • Συστηματική ανάλυση των στοιχείων αξιολόγησης…
 • Αυτοαξιολόγηση της βαθμίδας για το περιεχόμενο του προγράμματος…
 • Διερεύνηση της πολιτικής και πρακτικής εργασίας των μαθητών στο σπίτι…
 • Ερωτηματολόγιο στους δασκάλους για τα αντικειμενικά στοιχεία του συστήματος αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα (μαθητής – Δάσκαλος – Γονέας)
 • Αξιολόγηση της ποιότητας του χρόνου μάθησης (ο χρόνος που δαπανάται για την προετοιμασία, για τις συνεδρίες, για τις συναντήσεις, για τη βαθμολόγηση, για δραστηριότητες εκτός προγράμματος κ.λ.π.)

Ειδικότεροι στόχοι:
Η Υποστήριξη της μάθησης…

Βασικά κριτήρια:

 • Είναι κύριος στόχος όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος να κάνουν τη μάθηση πιο αποτελεσματική…
 • Οι μαθητές είναι σε θέση να μαθαίνουν αυτόνομα ή χρειάζονται επί πλέον βοήθεια…
 • Η μάθηση μέσα και έξω από το σχολείο αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο…
 • Πώς αξιοποιούν τα παιδιά το χρόνο μελέτης τους…
 • Πόσος αριθμός μαθητών περίπου έχουν ανάγκη συνεχούς βοήθεια και πόσοι εργάζονται ανεξάρτητα και αυτόνομα…
 • Ποιες πολιτικές μάθησης ή «τεχνικές μελέτης» προωθούνται , πρακτικά…
 • Με ποια κριτήρια κατανέμεται ο χρόνος εργασίας για το σπίτι…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Πόσο συνδέεται η εργασία στο σπίτι με την εργασία στην τάξη…
 • Η εργασία στο σπίτι περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων …
 • Υπηρετούν οι εργασίες για το σπίτι συγκεκριμένο σκοπό…
 • Δίνουν οι μαθητές την απαιτούμενη σημασία…
 • Υπάρχει για κάθε τάξη ένα αρχείο εργασιών…
 • Κάθε τμήμα είναι ενήμερο για τις εργασίες του άλλου τμήματος…
 • Ποια η ατμόσφαιρα στην τάξη όταν αρχίζει το μάθημα…
 • Πόσο φαίνεται να έχει καλλιεργηθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών…
 • Η μάθηση του σχολείου αναγνωρίζεται και αξιολογείται θετικά από τους γονείς…
 • Ποια είναι η άποψη των ίδιων των μαθητών για την πρόοδό τους…

Μέσα-εργαλεία:

 • Έχει γίνει κάποια ανάλυση των στοιχείων αξιολόγησης…
 • Έχει γίνει κάποια ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόοδο των μαθητών….
 • Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις για το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος…
 • Έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες επιπτώσεις του προγράμματος στη διδασκαλία και στη μάθηση…
 • Έχει διερευνηθεί η πολιτική και η πρακτική της εργασίας των μαθητών στο σπίτι…
 • Ερωτηματολόγιο στους δασκάλους για τα αντικειμενικά στοιχεία της περιοδικής αξιολόγησης…(Ποια η άποψή τους για τη διερευνητική προαξιολόγηση και τη θεμελίωση του προγραμματισμού επί των στοιχείων της…Πότε αρχίζω τη νέα ύλη. Πόσο επιμένω στο επαναληπτικό μέρος…κ.λ.π.)…
 • Να αξιολογηθεί από τους διδάσκοντες η ποιότητα του χρόνου μάθησης ( ο χρόνος που δαπανάται για την προετοιμασία, για τις συνεδρίες, για τις συναντήσεις, για τη βαθμολόγηση, για δραστηριότητες εκτός προγράμματος κ.λ.π.)

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Το χρήσιμο σχολείο Ο σκοπός: Έξι είναι οι απαραίτητες δεξιότητες…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!