Ο στόχος: «λιγότερο διάβασμα στο σπίτι…

Ο Στόχος:
«Λιγότερο Διάβασμα στο Σπίτι…

Το «Λιγότερο Διάβασμα στο Σπίτι»…

ως διδακτική μεθοδολογία και πρακτική για την αποτελεσματικότερη μάθηση…

Στόχοι:

 • Η ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης…
 • Η ολοκλήρωση της σχολικής εργασίας και η εμπέδωση της ύλης στο χώρο της τάξης…
 • Ο περιορισμός της κατ’ οίκον εργασίας και η ελάφρυνση της σχολικής σάκας…
 • Η δημιουργική ενασχόληση του παιδιού στο σπίτι και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του…

 

Πώς προέκυψε ο στόχος…
 • Οι νέες τάσεις στην Εκπαίδευση…
 • Οι Αυξημένες μαθησιακές ανάγκες…
 • Η Αναμόρφωση των προγραμμάτων…
 • Η Ποιοτική διδασκαλία και η ουσιαστική μάθηση…
 • Η «Ευέλικτη μάθηση»
 • Η Καλλιέργεια «νοηματικής μάθησης» στο χώρο της τάξης..
 • Ο περιορισμός της κατ’ οίκον εργασίας και η ελάφρυνση της σχολικής σάκας
 • Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου…

 

Σε τι διαφοροποιείται…
 • Η διδακτική διαδικασία και η επιδιωκόμενη μάθηση ολοκληρώνονται στο χώρο της τάξης..
 • Εστιάζονται περισσότερο στις ιδέες των μαθητών και γίνονται «ζωντανή» και «βιωματική» εμπειρία
 • Γίνεται περισσότερο «ενεργητική» η συμμετοχή των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης
 • Επιδιώκεται περισσότερο η «μάθηση με νόημα»

 

Ποιες οι θετικές επιπτώσεις του στόχου…
 • Καλλιεργούνται περισσότερο οι διαμαθητικές σχέσεις…
 • Εφαρμόζεται και αξιοποιείται η «ομαδοσυνεργατική διδασκαλία» και οικοδομείται καλύτερα η «ομαδοσυνεργατική μάθηση»…
 • Διαμορφώνεται κλίμα «μαθητοκεντρικής» διδασκαλίας και περιορίζεται η «δασκαλοκεντρική» διδασκαλία…
 • Κατανοείται καλύτερα η μαθησιακή διαδικασία…

 

Σε τι επηρεάζει την καθημερινότητα του παιδιού…
 • Περιορίζεται σημαντικά η κατ’ οίκον εργασία και εν μέρει το βάρος της σχολικής σάκας…
 • Λειτουργεί καλύτερα η σχέση μαθητή – Γονέα στο σπίτι…
 • Απελευθερώνεται σημαντικά και αξιοποιείται πιο δημιουργικά ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών…
 • Ο μαθητής αποκτά, βαθμιαία, δικό του ρυθμό και τρόπο εργασίας…
 • Ανακαλύπτει τον «προσωπικό» τρόπο μάθησης και αναπτύσσει τεχνικές αποτελεσματικότερης μάθησης…

 

Συμπερασματικά,
Οι μαθητές..:
 • Αποκτούν ένα άλλο ήθος μελέτης στην ατμόσφαιρα της σχολικής τάξης…
 • Μοιράζονται πολλαπλές ευκαιρίες για ατομικές και ομαδικές εμπειρίες με τους συμμαθητές και το Δάσκαλο…
 • Μαθαίνουν καλύτερα «πώς» να αναζητούν τη γνώση, με ποιες τεχνικές να την εντοπίζουν, και με ποιες στρατηγικές να την επεξεργάζονται…

 

Μια άλλη προοπτική της Μάθησης:«Ευέλικτη μάθηση»Η Έννοια και η σημασία της…
 • Είναι η αποδοτική χρήση πολλαπλών τρόπων Εκπαίδευσης, ώστε το Περιβάλλον μάθησης να προσαρμόζεται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες της μάθησης και τις προσωπικές προτιμήσεις των μαθητών…
 • Είναι το δικαίωμα του μαθητή να διαμορφώνει όπως ο ίδιος επιθυμεί τις συνθήκες μάθησής του, μέσα από επιλογές που μπορεί να κάνει σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία ως κυρίαρχο στοιχείο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι οι επιλογές και οι αποφάσεις του Δασκάλου…

 

Πώς μπορεί η μάθηση να είναι Ευέλικτη;…Μόνο σε ένα περιβάλλον ευέλικτης μάθησης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
 • Μαθητοκεντρική φιλοσοφία σχεδίασης
 • Αναγνώριση της ποικιλομορφίας των μαθησιακών προτύπων και των αναγκών των εκπαιδευομένων
 • Χρήση ποικιλίας μαθησιακών πηγών και μέσων
 • Σύγκλιση των μεθόδων της ανοιχτής και από απόσταση εκπαίδευσης και των μέσων και των στρατηγικών της παραδοσιακής διδασκαλίας
 • Έμφαση σε έναν περισσότερο ενεργό και συμμετοχικό τρόπο μάθησης, που τονίζει την αξία της συνεργατικής μάθησης
 • Καλλιέργεια συνηθειών και δεξιοτήτων για δια βίου μάθηση σε μαθητές και διδάσκοντες
 • Τεχνολογική υποστήριξη και υιοθέτηση διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης…

Πηγές:

 • Ευέλικτη μάθηση. Στ. Δημητριάδης, Χ. Καραγιαννίδης, Α. Πομπόρτσης , Θ. Τσιάτσος
 • Νέες τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Χ. Σολομωνίδου
 • Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας, Carol Ann Tomlinson
 • Διδακτική και Αξιολόγηση, Μ. Ζαβλανός
 • Μεταγνωστικές Διεργασίες και αυτορρύθμιση, Α. Κωσταρίδου – Ευκλείδη

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Με ένα γυάλινο βάζο, μερικές πέτρες, λίγα βότσαλα και άμμο,…